#

Sağlık Hizmetleri

 • İş yeri Hekimi görevlendirmek ( İşletmenin Tehlike Grubuna ve Çalışan Sayısına Göre)

 • Periyodik Sağlık Taramalarının Yapılması ve Takibi

 • İşe Giriş ve Dönüş Muayeneleri

 • İlkyardım ve Meslek Hastalıkları eğitimleri

 • Sağlık ve Meslek Hastalıklarının eğitim Hizmetleri

 • Risk Analizleri

 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Takibi

 • İşçilerin Sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bilgilerin 10 Yıl İşveren adına saklanması

 • İşçilerin sağlık bilgileri ile yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ve sonuçlarının saklanması

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının vuku bulması halinde kayıtlarının tutulması ve bunlarla ilgili rapor hazırlanması

 • Çalışanların sicil dosyalarının oluşturulması

 • İş Sağlığı Güvenliği Kurul Toplantılarına İştirak Edilmesi